Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az EXPERTUS TRAVEL, s.r.o., mint Adatkezelő által nyújtott utazási tanácsadás, valamint online szállásfoglalási szolgáltatás igénybe vevőit, a szolgáltatása iránt érdeklődőket („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

1. Az adatkezelő adatai

EXPERTUS TRAVEL, s.r.o.

székhelye: Záhradnícka 6496/19E, Dunajská Streda, Szlovákia

nyilvántartási száma: 52961788

adószáma: SK2121190577

e-mail címe: info@expertustravel.hu

telefonszáma: +36 70 395 3994

2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

Email: info@tarhely.com

A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut:

Név: HONORIS s.r.o.

Székhelye: Šípošovské Kračany 344, 930 03 Kostolné Kračany

e-mail címe: info@honoris.sk

A számlák kiállításához az Adatkezelő az alábbi online számlázó programot használja:

Név: KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)

Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

E-mail: info@szamlazz.hu

A megrendelések feldolgozásában, és a hírlevél küldésben részt vevő online folyamatkezelő rendszer szolgáltatója:

cégnév: SalesAutopilot Kft.

Székhelye: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5.,

Adószám: 25743500-2-41.

Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773

Email: info@salesautopilot.hu

3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

4. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

4.1 Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

4.2 Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak, valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

4.3 Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem, vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

4.4 Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett(ek) hozzájárulását előzetesen beszerezze.

4.5 Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

4.6 Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő gondoskodik tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza: számítógépeken, szervereken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek, szerverek, illetve az adatok tárolását biztosító adatfeldolgozó adminisztrációs felülete jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő tekintheti meg, munkavállalókat, megbízottakat nem alkalmaz tevékenysége során. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

4.7 Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenység során.

4.8 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének szükségességét megvizsgálta, azonban tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem kezel nagy számban, nagymértékben, nagy földrajzi kiterjedéssel különleges adatokat, adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

5. Online kérdőív kitöltésével, konzultációra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: igényelt e-book eljuttatása, előzetes igényfelmérés a konzultációt megelőzően, jelentkezés konzultációra

Adatkezelés jogalapja: név, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám) – az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az Érintett hozzájárulását a válaszok elküldését megelőzően checkbox kipipálásával adhatja meg. A hozzájárulás feltétele a kérdőív első része beküldésének. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Érintettek kategóriái: e-book letöltők, az online kérdőív kitöltésével konzultációra jelentkezők.

Kezelt adatok köre: jelentkező neve, telefonszám, e-mail cím, utazási preferenciák.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: Ha az igényfelmérést követően az Adatkezelő nem tudja teljesíteni az utazási igényeit, vagy az Érintett a kérdőívet hiányosan, érthetetlen válaszokkal tölti ki, és nem kerül sor konzultációra, és szerződés megkötésére, az igényfelméréshez megadott adatokat haladéktalanul, legkésőbb 30 napon belül törli. Ha szerződéskötésre kerül sor az állapotfelmérést követően, a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeli az adatokat. E-book letöltés esetén, amennyiben marketingcélú hozzájárulásra nem kerül sor, az adatokat Adatkezelő az űrlap kitöltését követő 1 évig kezeli.

Adattovábbítás adatfeldolgozók részére: Tárhelyszolgáltató, SalesAutopilot.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: név, kapcsolattartási adatok hiányában az Érintett nem tud konzultációra jelentkezni, nem tudja az e-bookot letölteni.

Adatkezelés módja: elektronikus

6. Konzultáción (személyes vagy online) való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: konzultációra vonatkozó online megkötött szerződés teljesítése, kapcsolattartás (e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Érintettek kategóriái: online vagy személyes konzultációra jelentkezők

Kezelt adatok köre: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, utazási preferenciák.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 évig.

Adattovábbítás adatfeldolgozók részére: Tárhelyszolgáltató, SalesAutopilot, számlán szereplő adatok birtokába jut a könyvelő.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: név, számlázási cím, kapcsolattartási adatok hiányában az Érintett nem tud szerződést kötni.

Adatkezelés módja: elektronikus.

7. Utazási tanácsadási szerződésen alapuló adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, utastársak esetén jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Jogos érdek: Utazási tanácsadásadási szerződés teljesítése érdekében szükséges, hogy az utastársak foglaláshoz szükséges adatait az Adatkezelő megismerje. Az Adatkezelő a foglalás elvégzéséhez feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel utazási tanácsadási szerződést kötő Érintettek, utastársaik

Kezelt adatok köre: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, utazási preferenciák. Amennyiben a tanácsadási tevékenység részeként az Adatkezelő segítségével történik a foglalás, biztosításkötés, az Adatkezelő megismerheti továbbá az Érintett, és az utastársak foglaláshoz, és utasbiztosítás megkötéséhez szükséges személyes adatait: név, lakcím, útlevél, személyazonosító igazolvány száma, kiállítási ideje, lejárati ideje, kiállító hatóság, születési dátum, e-mail cím, telefonszám. Ezen személyes adatokról másolatot nem készít, nem rögzíti sem elektronikusan, sem írásban, nem tárolja, nem visszakereshető számára.

Amennyiben a tanácsadási tevékenység részeként a foglalásokat, biztosításkötést az Érintett megbízása és meghatalmazása alapján az Érintett nevében és helyett az Adatkezelő végzi, ezen megbízási szerződés teljesítése jogalapján (utastársak esetén jogos érdek jogalapján) a megbízás teljesítése céljából az Adatkezelő megismeri az Érintett, és az utastársak foglaláshoz, és utasbiztosítás megkötéséhez szükséges személyes adatait: név, lakcím, útlevél, illetve személyazonosító igazolyvány száma, kiállítási ideje, lejárati ideje, kiállító hatóság, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, melyet megőriz a szerződés megszűnését követő 5 évig.

Ki férhet hozzá? az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: számlán szereplő adatok birtokába jut a könyvelő (adatfeldolgozó).

Amennyiben az Adatkezelő végzi a foglalást az Érintett megbízásából az Érintett helyett és nevében: Az Adatkezelő a szállás lefoglalása céljából továbbítja a szállásadónak/utazási szolgáltatónak/utazásközvetítőnek, mint címzettnek az általa kért személyes adatokat, aki a továbbított adatokat önálló adatkezelőként kezeli. Az Adatkezelő a repülőjegy lefoglalása céljából továbbítja a repülőjegyet értékesítő társaság részére a repülőjegy lefoglalásához szükséges személyes adatokat, aki a továbbított adatokat önálló adatkezelőként kezeli. Az Adatkezelő biztosításnyújtás céljából továbbítja a biztosítást nyújtó társaságnak/ügynöknek/alkusznak, mint címzettnek a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat, aki a továbbított adatokat önálló adatkezelőként kezeli.

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Adattovábbítás módja: elektronikus.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papír alapú és elektronikus.

8. Online szállásfoglalási szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: szállásfoglalás teljesítése, kapcsolattartás (e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Érintettek kategóriái: online szállásfoglalási szerződést kötő Érintettek

Kezelt adatok köre: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 évig.

Adattovábbítás adatfeldolgozók részére: Tárhelyszolgáltató, SalesAutopilot, számlán szereplő adatok birtokába jut a könyvelő (adatfeldolgozók).

Adattovábbítás címzett részére: Az Adatkezelő a szállás lefoglalása céljából továbbítja a szállásadónak/utazási szolgáltatónak/utazásközvetítőnek, mint címzettnek az általa kért személyes adatokat, aki a továbbított adatokat önálló adatkezelőként kezeli.

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: ahhoz, hogy az Adatkezelő a foglalási kötelezettséget teljesíteni tudja, a személyes adatokat továbbítania szükséges a fent meghatározott címzett felé.

Adattovábbítás módja: elektronikus.

Az adatszolgáltatás és adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: név, számlázási cím, kapcsolattartási adatok hiányában az Érintett nem tud szerződést kötni.

Adatkezelés módja: elektronikus

9. Számla kiállítása

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §, Számv. tv.169. § (2) bekezdése

Érintettek kategóriái: konzultációs vagy utazási tanácsadási szerződést kötő Érintettek.

Kezelt adatok köre: számlázási név, cím, fizetési mód, dátum, szolgáltatás megnevezése, díja

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

Adattovábbítás adatfeldolgozók részére: A számlák továbbításra kerülnek a könyvelő felé. A számla kiállítása a szamlazz.hu segítségével történik, így a KBOSS Kft. adatfeldolgozóként ismeri meg a számlán szereplő személyes adatokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat névre szóló számlát.

Adatkezelés módja: elektronikus.

10. Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél

Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adatkezelés módja: papír alapú.

11. Kapcsolatfelvétel Facebookon/Instagramon/e-mailen/Honlapon keresztül

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Facebookon/Instagramon történő üzenetküldés esetén az Érintett az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook/Instagram profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje. E-mailben történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A Honlapon a Kapcsolat menüpont alatt checkbox kipipálásával adja meg a hozzájárulást.

A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet, Facebook/Instagram profilban szereplő nyilvános adatok

Ki férhet hozzá? az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: A válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni Facebookon/Instagramon/e-mailen keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus.

12. Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő jelen van a Facebook, illetve Instagram közösségi oldalakon, ahol lájkolni, követni lehet a felhasználói profilját.

Adatkezelés célja: reklám, események megosztása, népszerűsítése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet a közösségi oldalakon való regisztrációval, és oldal követésével, lájkolásával ad meg.

Érintettek kategóriái: profilt kedvelő, követő felhasználók

Kezelt adatok köre: Facebook/Instagram profilban szereplő nyilvános adatok: regisztrált név, képmás

Ki férhet hozzá? az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: Ameddig a felhasználó követi, kedveli az oldalt.

Adatkezelés módja: elektronikus.

13. Hírlevélküldés

Adatkezelés célja: tájékoztatás hasznos tartalmakról, kedvezményes ajánlatokról.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulást checkbox kipipálásával adhatja meg a Honlapon. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 15.3. pont).

Érintettek kategóriái: hírlevél küldéséhez hozzájáruló ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? Az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. Az Adatkezelő bizonyos időközönként küld hírleveleket az Érintett részére utazáshoz kapcsolódó témában, mely üzenetekben biztosítja a leiratkozás lehetőségét.

Adattovábbítás: SalesAutopilot, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozók részére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kap hírlevelet.

14. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül, és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

Az Adatkezelő a Honlap látogatása során az alábbi sütiket alkalmazza, melyek célja a Honlap egyes funkcióinak biztosítása, statisztikai adatok gyűjtése a Honlap látogatottságáról:

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A hozzájárulást a Honlap látogatásakor felugró oldalsávon adhatja meg.

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a Honlap egyes funkció nem vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=...

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal...

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/ho...

15. Az értintettek jogai

15.1 Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 17. pont tartalmazza.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

15.2 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

A kérelmet a 17. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

15.3 Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

az adatkezelés jogellenes;

az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A kérelmet a 17. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

15.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 17. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

15.5 Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

A kérelmet a 17. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

15.6 Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 17. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

16. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Panaszt tehet abban az esetben is, amikor Adatkezelő az Érintett megkeresésére a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszol, személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn

17. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Elektronikus levelezési cím: info@expertustravel.hu

Postai úton: EXPERTUS TRAVEL, s.r.o., Záhradnícka 6496/19E, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről írásban tájékoztatja az Érintettet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslati lehetőségekkel együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. A kérelmek megválaszolása az Adatkezelő feladata.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Az Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

18. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük, haladéktalanul jelezze a 15. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

19. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek az online kérdőív beküldésekor, konzultáció megrendelésekor, szállásfoglalási igény elküldésével, kapcsolatfelvételkor jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán kerül közzétételre.